10.04% de economia Saiba
3.24% de economia Saiba
7.24% de economia Saiba
8.48% de economia Saiba
7.27% de economia Saiba
7.77% de economia Saiba
6.5% de economia Saiba
8.08% de economia Saiba
17.37% de economia Saiba
1.09% de economia Saiba
13.69% de economia Saiba