22.22% de economia Saiba
23.74% de economia Saiba
25.73% de economia Saiba
20.62% de economia Saiba
6.92% de economia Saiba
4.74% de economia Saiba
17.3% de economia Saiba
16.53% de economia Saiba
18.14% de economia Saiba
16.53% de economia Saiba
0.89% de economia Saiba
4.74% de economia Saiba
2.77% de economia Saiba
2.32% de economia Saiba