3.48% de economia Saiba
7.2% de economia Saiba
1.06% de economia Saiba