8.79% de economia Saiba
1.01% de economia Saiba
10.31% de economia Saiba
17.4% de economia Saiba
3.53% de economia Saiba
4.88% de economia Saiba
1.33% de economia Saiba
30.1% de economia Saiba
13.28% de economia Saiba
35.27% de economia Saiba
15.8% de economia Saiba
3.77% de economia Saiba
8.33% de economia Saiba
5.26% de economia Saiba