3.06% de economia Saiba
4.72% de economia Saiba
11.73% de economia Saiba
3.63% de economia Saiba
7.02% de economia Saiba
22.88% de economia Saiba
9.2% de economia Saiba
9.17% de economia Saiba
13.2% de economia Saiba
6.18% de economia Saiba
7.05% de economia Saiba
6.43% de economia Saiba
14.24% de economia Saiba
3.48% de economia Saiba