13.8% de economia Saiba
21.41% de economia Saiba
24.48% de economia Saiba