23.93% de economia Saiba
20.94% de economia Saiba
12.06% de economia Saiba
8.88% de economia Saiba
11.11% de economia Saiba
13.01% de economia Saiba
1.69% de economia Saiba
3.3% de economia Saiba
10.52% de economia Saiba
5.18% de economia Saiba
12.14% de economia Saiba