10.15% de economia Saiba
12.53% de economia Saiba
11.07% de economia Saiba
24.23% de economia Saiba
36.92% de economia Saiba
23.35% de economia Saiba
3.64% de economia Saiba
3.93% de economia Saiba
11.16% de economia Saiba
17.86% de economia Saiba
7.79% de economia Saiba
6.87% de economia Saiba
12.72% de economia Saiba
10.41% de economia Saiba