8.49% de economia Saiba
14.43% de economia Saiba
27.51% de economia Saiba