6.49% de economia Saiba
4.56% de economia Saiba
2.68% de economia Saiba