7.25% de economia Saiba
3.17% de economia Saiba
2.11% de economia Saiba
9.16% de economia Saiba
7.64% de economia Saiba
4.95% de economia Saiba
1.66% de economia Saiba
1.98% de economia Saiba
10.11% de economia Saiba
7.03% de economia Saiba
1.43% de economia Saiba