12.86% de economia Saiba
6.86% de economia Saiba
17.05% de economia Saiba
14.7% de economia Saiba
2.91% de economia Saiba
13.1% de economia Saiba
18.83% de economia Saiba
9.24% de economia Saiba
10.99% de economia Saiba
16.34% de economia Saiba
13.43% de economia Saiba
10.05% de economia Saiba
20.63% de economia Saiba
8.57% de economia Saiba