2.48% de economia Saiba
9.55% de economia Saiba
4.27% de economia Saiba
4.97% de economia Saiba
4.97% de economia Saiba
6.55% de economia Saiba
6.26% de economia Saiba
10.1% de economia Saiba
9.34% de economia Saiba
11.74% de economia Saiba
1.16% de economia Saiba
23.22% de economia Saiba
10.55% de economia Saiba
9.85% de economia Saiba