11.68% de economia Saiba
5.03% de economia Saiba
12.16% de economia Saiba