2.49% de economia Saiba
5.42% de economia Saiba
2.17% de economia Saiba
6.01% de economia Saiba
10.06% de economia Saiba
9.6% de economia Saiba
5.77% de economia Saiba
9.13% de economia Saiba
4.84% de economia Saiba
0.95% de economia Saiba
6.09% de economia Saiba