3.44% de economia Saiba
8.81% de economia Saiba
5.51% de economia Saiba
6.95% de economia Saiba
2.74% de economia Saiba
4.86% de economia Saiba