2.17% de economia Saiba
12.98% de economia Saiba
7.68% de economia Saiba