8.8% de economia Saiba
15.81% de economia Saiba
32.35% de economia Saiba