31.98% de economia Saiba
13.27% de economia Saiba
20.52% de economia Saiba