8.48% de economia Saiba
29.05% de economia Saiba
8.07% de economia Saiba