3.07% de economia Saiba
1.86% de economia Saiba
4.2% de economia Saiba
3.19% de economia Saiba
18.64% de economia Saiba
14.92% de economia Saiba